English (United Kingdom)Russian (CIS)

news blog logo
news menu left
news menu right
top news photography

Коктейль: Кабала, психология, хасидус, и разные приправы.

Рав Меир Брук. Персональный сайт о загадках и ресурсах еврейской традиции в современном мире для современного читателя. О воспитании, о каббале, о хай-теке, о внимании, о возрастных кризисах и т.д. Автор - работает над созданием русскоязычной еврейской общины в Jewish center of Brighton Beach - Бруклин, Нью-Йорк. Read more...

Словарь аббревиатур иврита для изучения Торы
Автор: M. Bruk   
06.11.2016 12:39- 20мин. чтения

В помощь изучающим Пятикнижие

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

א

א'

1, 1000, אדון, אדונִי, אחד, אחת, אלף

א"א

אבא-אמא, אברהם אבינו, אין אומרים, אמר אברהם, אמרי אנשי (אומרים האנשים), אריך אנפין, אשת איש

א"י

אונו-יהודי, אינו יכול, ארץ ישראל

א"כ

אחר כך, אין כאלוהינו, אין כדאי, אַכַּדִּית, אם כן, אף כי, ארבע כנפות

א"ל

אמר לו, אמר לה

א"ס ב"ה

אין סוף ברוך הוא

א"ס

אין סוף, אין ספק

א"פ

אדם פשוט, אינו פטור, אינו פסול, איש פשוט

א"ק

אדם קדמון, אין קוראים, אניות קיטור

א"ר

אדר ראשון, אל רחום, אמר רב, אשת רב

א"ש

איש שלום, אמר שם

אבי"ע

אצילות, בריאה, יצירה, עשיה

אדמו"ר

אדוננו מורנו ורבנו

אהי"ה

או"א

אב ואם, אחד ואחד

או"ח

אור חוזר, אורח חיים

או"מ

אור מקיף

או"פ

אור פנימי

אח"ז

אחר זה?

אח"פ

אוזן חוטם פה

אי"ז

אין זה

אכ"מ

אין כאן מקומו

אל"כ

אם לא כן

אלב"מ

אנ"ך

אורות — נצוצים — כלים

אנ"ך

אורות, ניצוצים, כלים

אע"ה

אבינו עליו השלום

אע"פ

אף על פי

אעפ"כ

אף על פי כן

אפ"ה

אפילו הכי

אפי'

אפילו

אצ"ל

אולי צריך להיות, אין צריך לומר

אר"י

אדוננו רבי יצחק (אשכנזי), אלוקי רבי יצחק, ארץ ישראל, אשכנזי רבי יצחק

אריז"ל

אר"י זכרונו לברכה

ארמ"ע

אש, רוח, מים, עפר

אש'

אשורית

ב

ב'

2, 2000

ב"ד

בית דין, בן דויד, בן דעת, בסיעתא דשמייא, בעל דעת, ברח דודי

ב"ה

בית הלל, בניין הורדוס, בעולם הבא, בעזרת השם,ברוך הבא ברכות, ברוך הוא, ברוך המקום, ברוך השם

ב"ח

ביצוע חלקי, בית חדש, בית חרושת, בלא חרטה, בן חורין, בַּעַל חַיִים, ברכת חברים

ב"ן

שם המילוי הרביעי של שם הוי-ה

ב"ר

בראש

בג"ה

בינה — גבורה — הוד

בגי'

בגימטריה, בגירסת

בחי'

בחינת

בחי"א

בחינה א

בי"ע

בריאה, יצירה, עשייה

ביהמ"ק

בית המקדש

בכה"ג

בכְּהַאי גַּוְנָא (כגון זה), בכֹּהֵן הגדול, בכְּנֶסֶת הגְּדוֹלָה

במ"ד

במַאן דְּאָמַר

במד' במדבר

במד' במדבר

בע"י

בעין יעקב, בעל יד, בעל ידי

בעה"ח

בעלי החיים, בעל החשבון, בעל החתום

בעה"ק

בְּעִיר הַקוֹדֶש

בֶּעשְׁ"ט

בעל שם טוב

בפ"ק

בפורים קטן, בפרט קטן

ג

ג'

גאון

ג"א

ג' אופָנים, ג' אלפים

ג"כ

ג'כרכים, גם כן

ד

דא"כ

דְאִם כן

ד"ה

דברי הכל, דיבור המתחיל

ד"ק

דגש קל לשון, דין קדימה, דמי קדימה, דרגת קושי

ד"ר

דברי רבי, דפוס ראשון

דו"ק

דייק ונמצא קל, דווקא (כלומר, שיש להסביר כך ולא אחרת)

דצמ"ח

דומם, צומח, חי, מְדַבּר

דק'

דקות

ה

ה"א

הוה אמינא (הייתי אומר), הוי אומר, הכנסת אורחים, הלכה א', הערה א'

ה"ג

האי גברא, הכי גרסינן (כך אנו גורסים), הלכות גדולות

ה"ה

הוא הדין, הכי הוה (כך היה), הלא הוא

ה"נ

הדלקת נרות, הזכרת נשמות, הכי נמי

הנ"מ

הנָפְקָא מיִנַה

ה"ל

היה לו

ה"ס

הוא סוד, הליכה סביב, הולך סביב

ה"ע

ה"ק

הא קשיא (זוהי הקושיה), הכי קָאָמר (כך הוא אומר)

ה"צ

הלכות צדקה יהדות, הלכות ציצית, הן צדק, הר ציון, השם צבאות

הג"ה

הגהת המחבר

הַגְרָ"א

הגאון רבי אליהו מוילנה

הז"א

הזעיר אנפין

המג"ע א"ש

המוציא, מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל

הנ"מ

הנֵי מילֵי (דברים אלו)

הי'

היה

הקב"ה

הקדוש ברוך הוא, הקֻדְשא בְּריך הוא

הר"י

הרבי יהודה, יהושע, יוחנן, יוסי, יצחק, ישמעאל

הרח"ו

הרבי חיים ויטאל

השי"ת

השם יתברך

ו

ו"ק

ו' קוין (שש ספירות של זעיר אנפין), ו' קְצָווֹת

וגו'

וגומר

ז

ז"א

זעיר אנפין

ז"ל

זה לשונו

זַ"ל

זכרונו לברכה

ז"ס

זה סוד, ז' ספירות

ז"ש

זה שאמר, זהו שנאמר, זיווג שני

זב"ז

זה בזה

זו"נ

זכר ונקבה

זי"ע

זכותו יגן עלינו

זָצָ"ל

זֵכֶר צַדִיק לִברָכָה

ח

ה"א

הוה אמינא (הייתי אומר), הוי אומר, הכנסת אורחים, הלכה א', הערה א'

ח"ו

חלילה וחס, חס וחלילה, חס ושלום

ח"י

חיה — יחידה

חב"ד

חסד — בינה — דעה. המוחין של ההנהגה

חג"ת

חסד — גבורה — תפארת

חד"ר

חסד — דין — רחמים

חו"ב

חכמה ובינה, חזק וברוך, חיים וברכה, חריף ובקיא

חו"ג

חסד וגבורה

חַזַ"ל

חזרה לשגרה, חכמינו זכרונם לברכה

חח"ן

חכמה — חסד — נצח (הקו)

חש"ך

חמור — שור — כלב

ט

ט"ב

ט' באב, טוב בכלל, טעות סופר

ט"נ

טעמים — נקודות

טו"ר

טוב ורע

טנת"א

טעמים — נקודים — תגין — אותיות

י

י"ד שח"ט ד"ם

יין, דבש (דבורים), שמן (זית), חלב, טל, דם, מים

י"ל

יצא לאור, יש לומר

י"ת

יונתן תרגם

יל'

ילקוט

יקהנ"ז

יין, קדוש, נר, הבדלה, זמן

ישסו"ת

ישראל סבא ותבונה

ית'

יתברך

יתב"ש

יתברך שמו

כ

כ"ג

כְהַאי גַוְנָא, כהן גדול

כ"ה

כן הוא, כך היה, כל הימים

כ"ז

כל זאת, כל זמן, כלי זהב, כלי זמר, כתב זה תכתובת

כ"כ

כל כך, כמו כן, כן כתב

כמ"ש

כמו שכת[ו]ב, כמו ש[נ]אמר, כמאי שְׁנָא (מהו ההבדל?)

כ"ש

כבוד שמיים, כל שהוא, כל שכן, כל שעה, כָּלְשֶׁהוּ, כְּמָה שנאמר, כמו שכתוב, כמו שנאמר

כז'

כזית

כח"ב

כתר, חוכמה, בינה

כמו"ש

כמוצאי שבת, כמורא שמיים

כת"י

כתר — תפארת — יְסוֹד

ל

ל"א

לא מצאנו, לא מצינו, לשון אחר, לִשָׁנָא אַחֲרִינָא (לשון אחר)

ל"ש

לא שווה, לא שייך, לָא שְׁנָא (אין הבדל), לא שנו, לשם שמיים

למה"ד

למה הדבר דומה, למִדת הדין, למחלקת הדרכה

מ

מ"ב

מִשְׁנָה ברורה

מ"ד

מַאן דְּאָמַר

מ"ה

שם המילוי השלישי של שם הוי-ה

מ"מ

מַה מָּצינוּ, מכל מקום, מלווה מלכה, מקרא מפורש, מראה מקום

מ"ע

מצוות עשה, מנוחתו עדן

מ"ר

מורי רבי, מטר רבוע (מרובע) מידות, מים ראשונים, מספר רבים לשון, מעשה רב

מ"ש

מה שכתב, מַאי שְׁנָה…?, מַעשׂר שׁני, מצה שמורה

מבע"י

מִבְּעוֹד יוֹם, מבעין יעקב, מבעל יד, מבעל ידי

מד"ר

מִדרש רבה

מדר'

מִדְּרַּבָּנָן

מו"ה

מורנו הרב

מו"ל

מוציא לאור

מו"ש

מוצאי שבת, מורא שמיים

מכ"ג

מכְהַאי גַוְנָא, מכהן גדול

מל"ך

מוח — לב — כבד

מל''י

מלא יצא

מנפ"מ

מנָפְקָא מיִנַה

מע'

מַעַשׂרוֹת

מע"ט

מעשים טובים, מעִבְרִי טַייטְשׁ

מע"ר

מעשה רב יהדות, מערב רב

מש"ה

משום הָכֵי (משום כך), משיב הרוח

משא"כ

מה שאין כֵּן

מֹשֶׁה וְכָלֵב

שבע אותיות השימוש לשון

משנ"ב

משנה ברורה

נ

נ"כ

נאמר כאן, נביאים-כתובים, נמצא כשורה, נשיאת כפיים

נ"ל

נזכר למעלה תכתובת, נזכר לעֵיל תכתובת, נראֶה לו, נראֶה לי

נ"ר

נביאים ראשונים, נחת רוח, נקבה רִבּוי, נקבות רבות

נה"י

נצח — הוד — יסוד

נהי"מ

נצח — הוד — יסוד — מלכות

נפ"מ

נָפְקָא מיִנַה

נק'

נקבה, נקודה, נִקְרא

נר"ן

נפש — רוח — נשמה

נרנח"י

נפש — רוח — נשמה — חיה — יחידה

ס

ס"ג

שם המילוי השני של שם הוי-ה

ס"ד

סִיַּעְתָּא דִשְׁמַיָא (עזרת השמיים)

ס"ת

סופי תיבות, סידור תפילה, ספר תורה

סד"א

סַלְקָא דַעְתָּךְ אֲמִינָא (היה עולה על דעתך לומר, היית חושב כי אומר)

סט"א

סיטְרָא אַחֲרָא (הצד האחר)

ספי"ב

סוף פרק י"ב

ע

ע"ב

על בסיס, ערעור בחירות, עשרה בטלנין

ע"ד

על דבר,על דעת, על דעתי, על דרך, עלילת דם

ע"ה

עליו השלום, עם הארץ, עמוד ה', עמוד השחר, עשרת הדברות

ע"ז

על זאת, על זה, עם זאת, עִם זוגתו

ע"י

עין יעקב, על יד, על ידי, עמוד י', עתיק יומין

ע"כ

עד כאן, על כן, על כָֹּרְחוֹ

ע"מ

על מה, על מנת, על מִשְׁקל

ע"ס

על סדר, על סך, על סמך, ערב סוכות, עשרת ספירות

ע"ק

עוד קשה

ע"ש

עַיֵּן שָׁם, על שם, ערב שבת

עד"ז

על דבר זה, על דבר זו

עד"מ

על דרך משל

עה"ח

על החשבון, על החתום

עוה"ז

עולם הזה

עי"ש

עַיֵּן שָׁם

עיי"ש

עיין שם

עכ"ז

על כל זה, עם כל זה

עכ"ל

עד כאן לשונו

עַכּוּ"ם

עובדי כוכבים ומזלות

עכ"פ

על כל פנים

עש"ה

על שם הכתוב, עשרת הדברות

עש"ן

עולם — שנה — נשמה

פ

פ"ב

פסוק ב', פרק ב', פרשה ב'

פ"ה

פאר הדור, פירוש הקונטרס, פירש הרש"י, פסוק ה', פרק ה'

פ"ח

פסוק ח', פֹּעַל חוֹזר, פרק ח', פרשה ח', פתח חֲרָטָה יהדות

פ"י

פועל יוצא

פדר"א

פסקי דרבי אליעזר

פי'

פירוש

פַּרְדֵּ"ס

פשט, רמז, דרש, סוד

צ

צ"א

צד אחד

צ"ע

צריך עיון

ק

ק'

קדוש, קוֹנְטְרֵס

ק"ו

קל וחֹמר

ק"ו ב"ב שק"ו

קל וחומר בן בנו של קל וחומר

קמ"ל

קא משמע לן (באה להשמיע לנו), קילומטר לליטר

ר

ר"ח

ראש חודש, רבנו חננאל

ר"ט

רבי טרפון

ר"י

רבי יהודה, רבי יהושע, רבי יוחנן ,רבי יוסי ,רבי יצחק ,רבי ישמעאל

ר"ל

רוצה לומר, רחמנא לִצְלָן (הרחמן יצילנו), רֵיש לָקִיש

ר"ת

רָאשֵי תֵיבוֹת, רבנו תם

רא"א

רבי אליעזר אומר

רב"ג

ראש — בטן — גויה-רגל

רה"ר

רשות הרבים

רמ"ח

מאתיים ארבעים ושמונה (אברים באדם)

רפ"ח

288

רת"ס

ראש, תוך, סוף

ש

ש"י

שירות ידיעות

שַׁ"י

שלוש מאות ועשרה

שה"ע

שם העצם

שי'

שיחיה ברכות

שְׁסָ"ה

שלוש מאות שִׁשִּׁים וחמישה (גידים)

שס"ה

שספירת העומר, שספר הזוהר

שע"י

שלום על ישראל, שעין יעקב, שעל יד, שעל ידי

ת

ת"א

תגין — אותיות

ת"ח

תא חזי (בא תראה), תלמיד חכם, תלמידי חכמים

ת"ל

תהילה לאל, תודה לאל, תלמוד לומר

ת"ת

תִפאֶרֶת

תו"מ

תפארת ומלכות

תי'

תירוץ

תיקו"ז

תיקוני זהר

תַּרְיַ"ג

שש מאות ושלוש עשרה (גידים ואיברים)

Учим иврит — уроки и лекции

 

Наши спонсоры:

Баннер
Баннер


Реклама:    

Все права защищены 2010-2021. © Рав Меир Брук (из Бруклина) | Об использовании моих публикаций.